بررسی تاثیر نقش داستان برند بر درک تصویر برند با استفاده از روش تحلیل گفتگو (مورد مطالعه محصولات اپل)

نویسندگان

  • رضا امیدی پسند
  • حسن عباس زاده
  • ابولفضل تاج زاده یمین
  • مهدی الله دادی 

چکیده

بسیاری از برندهای موفق از طریق داستان برند به برقراری ارتباط با مشتریان می‌پردازند. داستان برند نقش مهمی در کمک به مصرف کنندگان در درک برند می‌نمایند. در مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین ساختار داستان برند شامل صحت، راوی، طرح و برداشت مصرف کنندگان از تصویر برند پرداخته می‌شود. از روش کیفی تحلیل گفتگو برای سنجش تاثیر اجزای ساختار داستان برند بر تصویر برند درک شده، استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان از این دارد که مشتریان تمایل بیشتری به درک مثبت تصویر برند به یک داستان برند با اصالت بالا و طرح شفاف توسط راوی، در مقایسه با یک داستان برند دارای اصالت پایین تر و طرح نامشخص دارند.

دانلود اصل مقاله

کلیدواژه‌ها

  • داستان برند، تصویر برند، تحلیل گفتگو، نرم افزار Nvivo

The essential brand persona: storytelling and branding

Abstract

Purpose – In communicating their brands, businesses need to tell a compelling story that connects with its audiences on an emotional level. Every story requires a clearly understood central character with which people can identify and create a long‐lasting emotional bond: the brand persona. Without a strong brand persona, the brand narrative lacks a focus. The purpose of this article is to demonstrate how to identify a brand persona that captures a brand’s emotional story and builds long‐lasting value for a business.Design/methodology/approach – This article defines branding and explores how to construct a story and persona that is relevant, important, differentiating, and motivating. It explores what makes a good story and a good brand persona, how to understand and connect to an audience’s implicit needs. Importantly, the article discusses new learning in neurology and how to communicate so that a brand speaks in an integrative fashion to both right‐ and left‐brain thinking.

Download full text

Strategic Brand Management: Master Papers (Event)

Urde, M. (Editor)

Melin, F. (Editor)

Department of Business Administration

Activity: Publication peer-review and editorial work › Member of journal or series’ editorial board/committee

Description

Strategic Brand Management: Master Paper

The Strategic Brand Management: Master Papers is essential reading for brand strategist in both private and public sector organisations, and academics in universities and business schools.

The papers are written by master student groups and follow an international journal format. The student groups selected the topics of their papers and provided updated and relevant insights into the strategic management of brands.

The mission of Strategic Brand Management: Master Papers is to “present and develop useful tools and theories for the application in practice of managing brands, and to forward the academic field of strategic brand management.”

The intent of the series is to bridges the gap between academic teaching and research.

The series is a result of co-creation between students and teachers in the course Strategic Brand Management (BUSN21 – 7.5 University Credit Points; 8 weeks 50% study time), part of the master program International Marketing and Brand Management at Lund School of Economics and Management, Sweden. The published papers represent the result of the intellectual work of students under supervision of the heads of course. The content of the papers is to be read as student reports albeit the journal format. The papers are free to download and should be cited following international conventions.

Editors
Mats Urde Frans Melin
Associate Professor Assistant Professor

Heads of master course Strategic Brand Management (BUSN21), part of master program International Marketing and Brand Management.
Lund School of Economics and Management

Keywords

  • Strategic Brand Management

تبیین مدل برندسازی شهری در راستای ارتقای رقابت پذیری و رشد اقتصاد شهری با استفاده از مدل F’ANP

نویسندگان: فاطمه مرادی زهرا سادات سعیده زرآبادی حمید ماجدی

منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال ششم بهار 1397 شماره 22

چکیده

در دهه های اخیر، شهرها در جست وجوی یافتن راه های جدیدی جهت ارتقا و رشد اقتصادی خود هستند؛ از این رو بهره گیری مطلوب از دارایی های شهری به منظور جذب سرمایه و ورود به عرصه های رقابتی، بیش ازپیش مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته است. در این شرایط رقابتی، با توجه به نقش برندسازی به عنوان ابزاری برای ایجاد مزیت رقابتی، دولت ها بر تقویت فعالیت های برندسازی شهری متمرکز شده اند؛ بر این اساس، پژوهش حاضر سعی دار د تا با بررسی مفاهیم و دیدگاه های موجود در مورد برندسازی شهری، رقابت پذیری و رشد اقتصاد شهری، به استخراج شاخص های هر یک پرداخته و سپس با اولویت بندی شاخص ها، یک مدل مفهومی از برندسازی شهری در راستای رقابت پذیری و رشد اقتصاد شهری ارائه دهد. تحقیق حاضر برحسب هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات، از نوع مطالعات اسنادی- کتابخانه ای و پیمایشی بوده و ابزا ر گردآوری داده ها، پرسشنامه می باشد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل F’ANP استفاده شده است تا ضمن بهره گیری از مزیت های ذاتی روش تحلیل عاملی، ابتدا موضوع به ابعاد تشکیل دهنده تجزیه شود و سپس با استفاده از روش ANP ، این ابعاد، عناصر و ارتباط بین عناصر و خوشه مورد بررسی قرار گیرد. نمونه آماری پژوهش؛ شامل اساتید و دانشجویان دکتری شهرسازی دانشگاه های علوم و تحقیقات تهران و شهر قدس بوده و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. همچنین روش تحلیل عاملی با استفاده از 21 شاخص و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج پژوهش، بیانگر اهمیت و لزوم توجه به اصول برندسازی شهری مانند: خلق جاذبه های شهری، ایجاد مزیت های متمایز از مکان، افزایش مشارکت و بهره وری، اتصال و ارتباط شهرها، بهبود مکان، توسعه خلاقیت، حفظ و توسعه دارایی های شهری در زمینه ارتقای قدرت رقابتی و در نتیجه رشد اقتصاد شهری است. در پایان نیز راهبردها و پیشنهادهایی در خصوص برندسازی شهرها در راستای ارتقای رقابت پذیری و رشد اقتصاد شهری ارائه شده است.

کلید واژه ها: برندسازی شهری، رقابت پذیری شهری، رشد اقتصادی، مدل F’ANP

شناسایی شاخص‌های زبان‌شناسی در فعالیت‌های برندینگ مرتبط با نام و لوگوی برند

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

https://doi.org/10.22108/nmrj.2020.123033.2126

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش دسته‌بندی شاخص‌های عام زبان-شناسی مبتنی بر کارکردهای زبان در فعالیت‌های برندینگ می-باشد. در این زمینه پژوهشگر بر کارکردهای زبان در فعالیت-های برندینگ مرتبط با نام، تلفظ و لوگوی برند متمرکز بوده و تلاش داشته تا نقش شاخص‌های عام موجود در زبانشناسی را در زمینه کاربردهای زبان در فعالیت‌های برندینگ شناسایی نماید.
روش پژوهش: در این پژوهش ابعاد مختلف کاربردهای زبان در فعالیت‌های برندینگ مرتبط با نام، تلفظ و لوگوی برند از ادبیات حیطه زبانشناسی برند استخراج گردید و با استفاده از رویکرد کیفی، شاخص‌های عام زبانشناسی در هر بعد دسته-بندی شد. در این پژوهش از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته به-منظور گردآوری داده‌ها استفاده شد. بدین منظور نظرات 6 تن از خبرگان حیطه زبانشناسی برند استفاده گردید. همچنین در راستای تحلیل داده‌های کیفی گردآوری شده از رویکرد تحلیل تم و نرم افزار مکس کیودا استفاده گردید.
یافته‌ها: یافته اصلی پژوهش حاضر، دسته‌بندی شاخص‌های زبانشناسی در قالب ابعاد مختلف کاربرد زبان در فعالیت‌های برندینگ می‌باشد. به بیان دیگر، مبتنی بر تحلیل‌های صورت گرفته بر روی نظرات خبرگان، شاخص‌های زبانشناسی در قالب کاربردهای مختلف زبان در فعالیت‌های برندینگ دسته-بندی گردیدند. این مطالعه به عنوان یکی از اولین مطالعات صورت گرفته به‌منظور دسته‌بندی شاخص‌های زبان‌شناسی در فعالیت‌های برندینگ بوده و این شاخص‌ها را براساس کاربردهای مختلف زبان در این فعالیت‌ها، دسته‌بندی نموده است.

کلیدواژه‌ها

“زبان شناسی برند” ” فعالیت های برندینگ” “نام برند” “تلفظ برند” “لوگوی برند”

دانلود متن کامل مقاله

The importance of brand building and branding

Martin Mudrík

University of Prešov in Prešov; Konštantínova 16;

martin.mudrik.1982@gmail.com

© eXclusive e-JOURNAL
Abstract
The article treats with the importance of a brand building and branding and shows an overall and present view on the world biggest brands and the brand top risers. Also describes the methodology of branding evaluation process and the analyses necessary for the brand value estimation. Work puts the branding process in the contrast of employment attractiveness as well as in case of consumers loyalty and brand reputation. It also points on a connection to the consumers decision making process.

Key words Branding, marketing, corporate

Download full text