شناسایی شاخص‌های زبان‌شناسی در فعالیت‌های برندینگ مرتبط با نام و لوگوی برند

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

https://doi.org/10.22108/nmrj.2020.123033.2126

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش دسته‌بندی شاخص‌های عام زبان-شناسی مبتنی بر کارکردهای زبان در فعالیت‌های برندینگ می-باشد. در این زمینه پژوهشگر بر کارکردهای زبان در فعالیت-های برندینگ مرتبط با نام، تلفظ و لوگوی برند متمرکز بوده و تلاش داشته تا نقش شاخص‌های عام موجود در زبانشناسی را در زمینه کاربردهای زبان در فعالیت‌های برندینگ شناسایی نماید.
روش پژوهش: در این پژوهش ابعاد مختلف کاربردهای زبان در فعالیت‌های برندینگ مرتبط با نام، تلفظ و لوگوی برند از ادبیات حیطه زبانشناسی برند استخراج گردید و با استفاده از رویکرد کیفی، شاخص‌های عام زبانشناسی در هر بعد دسته-بندی شد. در این پژوهش از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته به-منظور گردآوری داده‌ها استفاده شد. بدین منظور نظرات 6 تن از خبرگان حیطه زبانشناسی برند استفاده گردید. همچنین در راستای تحلیل داده‌های کیفی گردآوری شده از رویکرد تحلیل تم و نرم افزار مکس کیودا استفاده گردید.
یافته‌ها: یافته اصلی پژوهش حاضر، دسته‌بندی شاخص‌های زبانشناسی در قالب ابعاد مختلف کاربرد زبان در فعالیت‌های برندینگ می‌باشد. به بیان دیگر، مبتنی بر تحلیل‌های صورت گرفته بر روی نظرات خبرگان، شاخص‌های زبانشناسی در قالب کاربردهای مختلف زبان در فعالیت‌های برندینگ دسته-بندی گردیدند. این مطالعه به عنوان یکی از اولین مطالعات صورت گرفته به‌منظور دسته‌بندی شاخص‌های زبان‌شناسی در فعالیت‌های برندینگ بوده و این شاخص‌ها را براساس کاربردهای مختلف زبان در این فعالیت‌ها، دسته‌بندی نموده است.

کلیدواژه‌ها

“زبان شناسی برند” ” فعالیت های برندینگ” “نام برند” “تلفظ برند” “لوگوی برند”

دانلود متن کامل مقاله